Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Referat Administracyjny

Symbol wydziału: WOR-A
Nazwa: Referat Administracyjny
Telefon: 43 826-61-05, 826-61-65 do 67 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: I piętro pok. 5; parter: sala nr 1
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Marcin Żywica Kierownik Referatu WOR-A, Kierownik Więcej ... [Więcej ...]
Ewa Barańska Personel WOR-A, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Natalia Barwaśna Personel WOR-A, Sekretarka Więcej ... [Więcej ...]
Jakub Czernow Personel WOR-A, Referent Więcej ... [Więcej ...]
Bożena Kowalczyk Personel WOR-A, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Klaudia Nowak Personel WOR-A, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Agata Olszewska Personel WOR-A, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Maksymilian Sapiejka Personel WOR-A, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Wioletta Włodarczyk Personel WOR-A, Pomoc Administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Anna Wojdyła Personel WOR-A, Referent Więcej ... [Więcej ...]
Elżbieta Zagajska Personel WOR-A, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0008 Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0050 Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0051 Realizacja zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0052 Upoważnianie osób (podmiotów) do działania w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0056 Spotkania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z mieszkańcami
0057 Sprawozdawczość z działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
0058 Wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
0112 Nadawanie statusu miasta
0120 Statut gminy i jego zmiany, statuty jednostek pomocniczych oraz inne sprawy z zakresu ich organizacji
0123 Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich organizacja
0140 Wdrażanie systemu zarządzania jakością
0141 Polityka jakości i księga jakości oraz ich zmiany
0142 Procedury i instrukcje dotyczące zarządzania jakością oraz ich zmiany
021 Udział gminy w tworzeniu związków międzygminnych, stowarzyszeń lub porozumień oraz ich organizacja i zmiany
0232 Realizacja nadzoru właścicielskiego
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0350 Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora
0351 Udział w obcych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
0630 Planowanie na poziomie całej gminy
0631 Planowanie na poziomie każdego urzędu lub jednostki organizacyjnej
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0641 Sprawozdawczość na poziomie każdego urzędu i jednostki organizacyjnej
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
0710 Zbiór aktów prawa miejscowego
0711 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
1234 TESTY
130 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu informatyzacji
131 Projektowanie, homologacje i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznych
132 Licencje na oprogramowanie i systemy teleinformatyczne
1330 Organizacja prac eksploatacyjnych systemów teleinformatycznych i oprogramowania
1331 Instrukcje eksploatacji systemów teleinformatycznych, systemów ewidencjonowania informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowania oprogramowania i zbiorów danych
1332 Ewidencja stosowanych systemów i programów
1333 Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
1334 Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów
1334.1 Profil Zaufany ePUAP- sprawy organizacyjne
1334.2 Profil Zaufany ePUAP- obsługa wniosków
134 Projektowanie i eksploatacja gminnych stron i portali internetowych
135 Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
142 Ochrona danych osobowych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
160 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu obsługi kancelaryjnej, archiwalnej i bibliotecznej
1613 Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
1614 Przekazywanie dokumentacji spraw niezakończonych między komórkami i jednostkami organizacyjnymi w związku ze zmianami organizacyjnymi
1622 Dziennik wykonanej dokumentacji
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
1631 Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
1632 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
1633 Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
1634 Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwum zakładowym
1635 Skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym
1636 Profilaktyka i konserwacja dokumentacji w archiwum zakładowym
1641 Gromadzenie zbiorów bibliotecznych
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
1712 Kontrole wewnętrzne w podmiocie
1714 Książka kontroli
2000 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach kadrowych
2001 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych
2002 Wykazy etatów
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
2110 Konkursy na stanowiska w urzędach
2111 Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych
2120 Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległych
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników urzędów
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników urzędów
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2140 Staże zawodowe
2141 Wolontariat
2142 Praktyki
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2162 Karanie
2163 Postępowanie dyscyplinarne
217 Sprawy wojskowe osób zatrudnionych
218 Dostęp osób zatrudnionych do informacji chronionych przepisami prawa
220 Akta osobowe osób zatrudnionych
221 Pomoce ewidencyjne do akt osobowych
222 Pomocnicza dokumentacja osobowa w komórkach organizacyjnych
223 Legitymacje służbowe
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
2340 Dowody obecności w pracy
2341 Absencje w pracy
2342 Rozliczenia czasu pracy
2343 Delegacje służbowe
2344 Ustalanie i zmiany czasu pracy
2350 Urlopy wypoczynkowe
2351 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze itp.
2352 Urlopy bezpłatne
236 Dodatkowe zatrudnienie osób zatrudnionych oraz umowy o zakazie konkurencji
2400 Ustalanie ścieżek rozwoju zawodowego dla osób zatrudnionych
2401 Służba przygotowawcza
2402 Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
2403 Dokształcanie pracowników
2410 Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2411 Zaopatrzenie rzeczowe osób zatrudnionych
2412 Opieka nad emerytami, rencistami i osobami niepełnosprawnymi
2420 Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego
2421 Obsługa ubezpieczenia społecznego
2424 Emerytury i renty
2425 Ubezpieczenia zbiorowe, pracownicze, itp.
2430 Organizowanie i obsługa opieki zdrowotnej
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy
2501 Udostępnianie i oddawanie w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom
2510 Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń
2511 Dokumentacja techniczna prac remontowych
2512 Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń
252 Podatki i opłaty publiczne
253 Ubezpieczenia majątkowe
254 Ochrona mienia własnej jednostki
2600 Źródła zaopatrzenia
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2610 Magazynowanie środków trwałych i nietrwałych
2611 Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
2611.1 Nieodpłatne przekazanie jst i innym jednostkom
2611.2 Przekazanie organizacjom społecznym, pozarządowym i innym
2612 Ewidencja osobistego wyposażenia pracowników
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
2614 Konserwacja i remonty środków trwałych
2615 Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna środków trwałych
2630 Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskich
2631 Ewidencja środków transportu
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
2633 Użytkowanie obcych środków transportowych
2634 Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
2635 Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3037 Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
3161 Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
3236 Deklaracje na PFRON
502 Obsługa organizacyjna wyborów
503 Obsługa organizacyjna referendów
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
8250 Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych
8250.1 Obsługa Sieradzka Karta Rodzina Plus
8250.2 Obsługa Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij