Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Symbol wydziału: WES-O
Nazwa: Referat Oświaty, Kultury i Sportu
Telefon: 43-826-61-01 do 04 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: pok. 1, 2, 3, 4
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Agnieszka Cieślak Kierownik Referatu WES-O Więcej ... [Więcej ...]
Anna Gwiazda Personel WES-O, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Monika Kołodziejczyk Personel WES-O, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Jolanta Kubielska Personel WES-O, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Angelika Szymala Personel WES-O, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Marianna Tarczyńska Personel WES-O, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0008 Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0050 Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0051 Realizacja zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
031 Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
1711 Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
2111 Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych
2120 Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległych
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2160.1 Stypendia edukacyjne, nagrody i wyróżnienia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2162 Karanie
220 Akta osobowe osób zatrudnionych
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
2332 Choroby zawodowe
2340 Dowody obecności w pracy
2341 Absencje w pracy
2342 Rozliczenia czasu pracy
2343 Delegacje służbowe
2344 Ustalanie i zmiany czasu pracy
2350 Urlopy wypoczynkowe
2351 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze itp.
2352 Urlopy bezpłatne
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3026.1 Budżety przedszkoli i ich zmiany
3026.2 Budżety szkół i ich zmiany
3026.3 Budżety żłobka i ich zmiany
3031 Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminy
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3222 Rozliczenia
400 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury
402 Rejestracja instytucji kultury i monitorowanie ich działalności
403 Mecenat nad działalnością kulturalną
4040 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów stałych oraz periodycznych
4041 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów jednorazowych
410 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony zabytków
411 Programy opieki nad zabytkami i sprawozdawczość w tym zakresie
4120 Zabytki nieruchome
4121 Zabytki ruchome
4122 Zgłaszanie o odkryciach lub ujawnieniach przedmiotów zabytkowych
4123 Współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków i otrzymywanie informacji z rejestrów zabytków
4124 Przejmowanie w zarząd obiektu zabytkowego
4125 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
414 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
415 Parki kulturowe
416 Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach
420 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury fizycznej
421 Programy rozwoju kultury fizycznej oraz sprawozdawczość w tym zakresie
4221 Uczniowskie kluby sportowe
423 Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową
423.1 Sprawy ogólne
423.2 Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową, w tym stypendia sportowe
424 Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej
425 Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
426 Wspieranie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kulturę fizyczną
430 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu turystyki i wypoczynku
431 Programy rozwoju turystyki i wypoczynku oraz sprawozdawczość w tym zakresie
434 Wspieranie działalności w zakresie turystyki i wypoczynku
440 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu systemu oświaty
441 Programy oświatowe oraz sprawozdawczość w tym zakresie
4420 Ustalanie sieci przedszkoli publicznych
4421 Ustalanie sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów
4422 Uzyskiwanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej
4423 Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych
4424 Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych
4424.2 Organizacja przedszkoli i szkół podstawowych
4430 Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych
4431 Wspieranie szkół niepublicznych
4431.1 Przekazywanie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK
4431.10 Przekazywanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola LILIPUTKI
4431.2 Przekazywanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY
4431.3 Przekazywanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola REKSIO
4431.4 Przekazywanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II
4431.5 Przekazywanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola RADOSNE MALUCHY
4431.6 Przekazywanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA
4431.7 Przekazywanie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR
4431.8 Przekazywanie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AMIŚ
4431.9 Przekazywanie dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej
444 System informacji oświatowej
4450 Realizacja obowiązku nauki oraz sprawy rekrutacji do szkół
4453 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
4460 Programy pomocy materialnej dla uczniów
4461 Przyznawanie zasiłków szkolnych uczniom
4462 Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom
4463 Pomoc materialna uczniom o charakterze motywacyjnym
4464 Dowóz uczniów do szkół
4470 Awans zawodowy nauczycieli
4471 Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
4472 Nagradzanie i wyróżnianie nauczycieli
4480 Realizacja i wykorzystanie funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli
4480.1 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
4481 Uzgodnienia ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących nauczycieli
520 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące działalności organizacji pożytku publicznego
521 Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
522 Wspólne zespoły doradcze i opiniodawcze gminy i organizacji pożytku publicznego
523 Wymiana informacji o kierunkach działalności organizacji pożytku publicznego pomiędzy gminą i tymi organizacjami
524 Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego
525 Oferty z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu tej działalności
530 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące spraw społecznych i obywatelskich
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
816 Udzielanie pomocy wychowankom i podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych
816.1 Nadzór nad żłobkami

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij