Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Referat Ekologii i Ochrony Środowiska

Symbol wydziału: WIK-O
Nazwa: Referat Ekologii i Ochrony Środowiska
Telefon: 43-826-61-39 do 41, -46 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: pok. 39, 40, 41, 46
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Urszula Pająk Kierownik Referatu WIK-O, Kierownik referatu Więcej ... [Więcej ...]
Piotr Adamkiewicz Personel WIK-O, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Karolina Dąbek-Dudkowska Personel WIK-O, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Anna Gwiazda Personel WIK-O, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Laura Gwizdała Personel WIK-O, Referent Więcej ... [Więcej ...]
Maciej Jeziorny Personel WIK-O, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Kaczmarek Personel WIK-O, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Amanda Lubera Personel WIK-O, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Barbara Rogozińska Personel WIK-O, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Alicja Wilczyńska Personel WIK-O, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
021 Udział gminy w tworzeniu związków międzygminnych, stowarzyszeń lub porozumień oraz ich organizacja i zmiany
022 Monitorowanie przez gminę działalności związków międzygminnych i stowarzyszeń oraz sposobu funkcjonowania porozumień
041 Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
042.1 Program Ograniczenia Niskiej Emisji - edycja II
042.2 Fotowoltaika i kolektory słoneczne
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
0723 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne innych projektów aktów prawa
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników urzędów
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
602 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska
604 Informacje o środowisku i jego ochronie
605 Kształtowanie postaw proekologicznych
605.1 Sprawy różne
605.2 Dotacje celowe do prac związanych z usuwaniem azbestu
605.3 Edukacja Ekologiczna Sieradzan 2019 "Sieradz bierze oddech"
605.4 Edukacja przyrodnicza sieradzan 2019
6121 Utrzymywanie form ochrony przyrody
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
6132 Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewów
6140 Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
6140.1 FUNNY PETS -Czartki wyłapywanie i przetrzymywanie psów
6140.2 MAGVET, Szturma, Świniarskie - wypadki zwierząt
621 Programy, projekty, analizy z zakresu wprowadzania do środowiska substancji lub energii, gospodarowania odpadami oraz ochrony przed hałasem
621.1 Ograniczenie niskiej emisji poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej
6220 Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
6221 Pozwalanie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
6222 Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
6222.1 Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
6222.2 Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
6222.3 Ewidencja źródeł ciepła
6230 Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
6232.1 Sprawy różne
6232.2 Wezwania w sprawach deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6232.3 Postępowania w sprawie niezłożenia deklaracji o odpadach komunalnych i wątpliwości co do tych deklaracji
6232.4 Potwierdzenia przyjęcia pierwszej deklaracji
6232.5 Kontrole w zakresie gospodarki odpadami
6232.6 Zmiany w deklaracjach na gospodarowanie odpadami
6232.7 Współpraca z ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w zakresie gospodarowania odpadami
6232.8 Akcja „Kompostuj odpady”
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
6235 Zgłaszanie posiadania oraz prowadzenia transportu odpadów
6235.1 Rejestr Działalności Regulowanej
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
624.1 Opłata Retencyjna
624.2 Opłaty UM za emisję
6254 Wydawanie opinii w zakresie ochrony przed hałasem
631 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony wód i gospodarowania wodami
631.1 Dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej
6324 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód
6324.1 POZWOLENIA WODNOPRAWNE
6324.2 CIEKI, ROWY, WAŁY i INNE
6528 Przyjmowanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin pospolitych
6530 Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych
6730 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
6733 Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
6740 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
6853 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych
6853.1 WARUNKI TECHNICZNE
6853.2 UZGODNIENIA DOKUMENTACJI
7011 Przygotowanie inwestycji komunalnej
7011.1 Zagospodarowanie terenu Parku Staromiejskiego w Sieradzu
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7021.1 SPRAWY RÓŻNE
7021.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
7021.3 ZDROJE i WODOCIĄGI
7021.4 MAŁA ARCHITEKTURA
7021.5 ZIELEŃ MIEJSKA
7021.6 OCZYSZCZANIE MIASTA
7021.7 KĄPILELISKA
7021.8 FONTANNY
7021.9 Kanalizacja sanitarna
7031 Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych
7235 Usuwanie pojazdów

Katalog usług realizowanych w wydziale
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - oczyszczalnia ścieków
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij