Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Wydział Finansowy

Symbol wydziału: WF
Nazwa: Wydział Finansowy
Telefon: 43-826-61-16 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
1234 TESTY
1431 Udostępnianie informacji publicznej
210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników urzędów
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2162 Karanie
2163 Postępowanie dyscyplinarne
2403 Dokształcanie pracowników
300 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu planowania i realizacji budżetu
301 Wieloletnia prognoza finansowa
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3021 Budżet gminy i jego zmiany
3022 Opiniowanie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
3023 Informacja o stanie mienia komunalnego
3024 Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu
3025 Propozycje organów jednostek pomocniczych gminy dotyczące rozdysponowania środków budżetowych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3030 Układ wykonawczy budżetu gminy
3031 Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminy
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3033 Ewidencjonowanie dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
3036 Rewizja budżetu i jego bilansu
3037 Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
3040 Finansowanie działalności urzędów i jednostek organizacyjnych gminy
3041 Finansowanie inwestycji
3042 Finansowanie remontów
3050 Obsługa finansowa funduszy i środków dodatkowych
3051 Obsługa finansowa pożyczek i kredytów
3052 Współpraca z bankami finansującymi i kredytującymi
3053 Obsługa finansowa funduszy ze środków zagranicznych, w tym Unii Europejskiej
3054 Gospodarka pozabudżetowa
3060 Emitowanie obligacji na terenie kraju
3061 Emitowanie obligacji za granicą
310 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu dochodów, podatków, opłat, egzekucji i windykacji
3110 Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdawczość w tym zakresie
3111 Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy w tym zakresie
3120 Podatek od nieruchomości
3121 Podatek rolny
3122 Podatek leśny
3123 Łączne zobowiązanie podatkowe rolników
3124 Podatek od środków transportowych
3125 Podatek od osób fizycznych
3126 Podatek od spadków i darowizn
3127 Łączne zobowiązanie podatkowe dla osób nie będących rolnikami
3130 Opłata skarbowa
3131 Opłata eksploatacyjna
3132 Opłata targowa
3133 Opłata ewidencyjna CEPiK
3134 Opłata adiacencka
3135 Opłata miejscowa
3136 Opłaty za zarząd gruntami i za ich użytkowanie
3137 Opłata administracyjna
3138 Opłata od posiadania psów
3140 Zaświadczenia w sprawach podatkowych
3141 Zaświadczenia w sprawach opłat
3150 Dochody z majątku gminy
3151 Odsetki
3152 Dochody z majątku Skarbu Państwa
3153 Dotacje
3154 Subwencje
3160 Egzekucja administracyjna prowadzona przez podmiot
3161 Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
3162 Windykacja należności
3163 Kontrole podatkowe przeprowadzane przez przedstawicieli gminy u podatników
317 Opłaty i inkaso sołtysów
3200 Polityka rachunkowości i plany kont
3201 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie dotyczące zagadnień z zakresu rachunkowości, księgowości i obsługi kasowej
3210 Obrót gotówkowy
3211 Obrót bezgotówkowy
3212 Depozyty kasowe, obsługa wadium
3220 Dowody księgowe
3221 Dokumentacja księgowa
3222 Rozliczenia
3223 Ewidencja syntetyczna i analityczna
3224 Uzgadnianie sald
3225 Kontrole i rewizje kasy
3226 Zobowiązania, poręczenia
3227 Księgowość materiałowo-towarowa
3228 Obsługa księgowa w zakresie VAT
3230 Dokumentacja płac i potrąceń z płac
3231 Listy płac
3232 Kartoteki wynagrodzeń
3233 Wypłaty diet radnym
3234 Deklaracje podatkowe i rozliczenia podatku dochodowego
3235 Rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne
3236 Deklaracje na PFRON
3237 Dokumentacja wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac
3240 Wycena i przecena
3241 Spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjne
3250 Interwencje Głównego Księgowego
3251 Inne sprawy nadzoru finansowego

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij